Ứng dụng nhiều cảm biến khác nhau trên công tắc để bật tắt các thiết bị một cách tự động: Cảm biến nước mưa, cảm biến độ ẩm, cảm biến dò nước, cảm biến dò gas, cảm biến chất lượng môi trường VOC, cảm biến bụi trong không khí PM2.5 v.v…

Danh mục thông tin